Home / Pozostała Działalność

Pozostała Działalność

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Tomasz Adrian Marciniec.

Kancelaria Komornicza nr V w Sochaczewie.

Kancelaria komornicza znajduje się w pobliżu Sądu Rejonowego w Sochaczewie przy ulicy Warszawska 31.

Zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Komornikom powierza się następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach

Komornik, poza zadaniami określonymi wyżej, wykonuje następujące czynności:

 • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Dążąc do optymalizacji podejmowanych działań, a także skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Tomasz Adrian Marciniec nieustannie wprowadza innowacyjne funkcjonalności usprawniające czynności komornika sądowego. W chwili obecnej Kancelaria korzysta z następujących systemów teleinformatycznych:

 • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste,
 • EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
 • EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • EPUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • OGNIVO – elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników,
 • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS – elektroniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników.